Yritykset ja ihmisoikeudet

Koulutukset

Toteutamme asiakkaille käytännönläheisiä koulutuksia, työpajoja ja tietoiskuja ihmisoikeusvastuuasioista.

Koulutuksen sisältöjä

Ihmisoikeusvastuu käytäntöihin

Fasilitoimme, sparraamme ja tuemme yrityksiä ihmisoikeusvastuun käytännön toteutuksessa. Pohditaan yhdessä, mistä juuri sinun yrityksesi voisi aloittaa tai miten edetä.

Ihmisoikeussitoumus

Autamme yrityksiä YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisen ihmisoikeussitoumuksen integroinnissa yrityksen toimintaperiaatteisiin ja linjauksiin tai erillisen sitoumusasiakirjan kehittämisessä. Tuemme myös sitoumusten jalkauttamisessa käytäntöihin ja järjestämme tähän liittyvää koulutusta. 

Ihmisoikeusriskien kartoitus ja arviointi

Autamme yrityksiä ihmisoikeusriskiensä tunnistamisessa sekä niiden vakavuuden ja todennäköisyyden arvioinnissa. Tämä voidaan toteuttaa koko organisaation tasolla, liiketoiminnan tietyllä osa-alueella tai tietyssä maakontekstissa.

Ihmisoikeusriskien hallinta ja seuranta

Autamme yrityksiä ihmisoikeusriskiensä hallinnan suunnittelussa ja seurannassa. Keskiössä on merkittävimpien ihmisoikeusriskien ennaltaehkäisy ja lieventäminen.

Ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit

Toteutamme esim. liiketoiminnan tiettyyn osa-alueeseen, tuotteeseen tai korkean riskin maihin liittyviä ihmisoikeusvaikutusten arviointeja. Arvioinnit antavat määrälliseen ja laadulliseen tietoon perustuvan, kattavan analyysin, johtopäätökset sekä suositukset konkreettisiksi jatkotoimenpiteiksi.

Valitusmekanismit

Autamme yrityksiä kehittämään työntekijöille ja muilla tahoille toimivat ja turvalliset kanavat raportoida liiketoiminnan ihmisoikeusvaikutuksista ja niihin liittyvistä huolistaan. Tuemme myös selkeiden prosessien ja käytäntöjen kehittämisessä raportoitujen tapausten käsittelyyn ja mahdollisille korjaaville toimenpiteille.

Palautetta